Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

εκπαιδευτικό λογισμικό


Εκπαιδευτικό Λογισμικό
για τη διδασκαλία της ιστορίας στο σχολείο

Η υπογράμμιση της φύσης της ίδιας της επιστήμης της ιστορίας βοηθά και καθορίζει τον τρόπο που τα παιδιά μπορούν να εμπλακούν με τις δυνατότητες των ΤΠΕ, ενισχύοντας την ιστορική μάθηση (Sampson, 2000), καθώς η εισαγωγή της τεχνολογίας δεν σχετίζεται μόνο με ζητήματα της τεχνολογίας, αλλά κυρίως με το περιεχόμενο και τις αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. 
Η απόφαση των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές τάξεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν κατανοηθούν, ευρύτερα, οι λόγοι και οι τρόποι που τα τεχνολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Η διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας χωρίς τον απαραίτητο θεωρητικό προσανατολισμό έχει συχνά επικριθεί και τονίζεται η ανάγκη θεωρητικής εννοιολόγησης και σχεδίασης που οφείλει να στηρίζεται σε αυστηρές διδακτικές αρχές. Οι Haydn και Councell, (2003) δίνουν έμφαση σε τρεις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ένταξη των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση: α) ανάγκη για προσεκτική και επακριβή θεώρηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, β) ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδέες σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, και γ) ανάγκη για εξέταση της σχέσης μεταξύ ΤΠΕ, της επιστήμης της ιστορίας και των στόχων της σχολικής ιστορίας.

Η έκθεση των μαθητών και των μαθητριών σε πλούσια πολυμεσικά περιβάλλοντα δεν σημαίνει και αυτόματη αλλαγή στην κατανόηση και τη μάθηση. Πολλές φορές τα θετικά αποτελέσματα των ερευνητικών προσεγγίσεων έχουν να κάνουν με την παρότρυνση και την καινοτομία της περίπτωσης. Η διαφορετικότητα και τα εγγενή χαρακτηριστικά του κάθε μέσου δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια διαμόρφωσης των απαραίτητων νοητικών διεργασιών και νέες μορφές εγγραμματισμού κρίνονται απαραίτητες. Η πολλαπλότητα και ο όγκος των πληροφοριών δεν οδηγεί πάντοτε σε μαθησιακά οφέλη και ερευνητικά δεδομένα μιλούν για τη διατήρηση παθητικής συμπεριφοράς των υποκειμένων. Επίσης, καταγράφεται η απροθυμία των εκπαιδευτικών να εμπλακούν με νέες μορφές διδασκαλίας, ενώ, συχνά οι νέες αυτές προσεγγίσεις προσαρμόζονται στην υποστήριξη παραδοσιακών διδακτικών σχημάτων.

Κατάλογος εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της ιστορίας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
  • Ιστορία Γ' και Δ' Δημοτικού (δημοτικό)
  • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003 (δημοτικό)
  • Πολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας (δημοτικό)
  • Στο Σταυροδρόμι Τριών Ηπείρων: Η Ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (δημοτικό)
  • Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας (δημοτικό)
  • Διαδραστική Ιστορία (δημοτικό, γυμνάσιο)
  • Διάνοια (δημοτικό, γυμνάσιο)
  • ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο)
  • Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας (γυμνάσιο)
  • Ιστορία Γυμνασίου (γυμνάσιο)
  • Ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο και ο Ρόλος της από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα (γυμνάσιο)
  • Το 21 εν Πλω (γυμνάσιο)
  • Τοπική Ιστορία (γυμνάσιο)
  • Υποδείγματα (γυμνάσιο)
  • Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Κασταλία  (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στο 20ο Αιώνα (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων (γυμνάσιο, λύκειο)
  • Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (γυμνάσιο, λύκειο)

Σχολιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της ιστορίας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Ιστορία Γ' και Δ' Δημοτικού
Το λογισμικό έχει οικοδομηθεί με βάση την ιδέα της προσομοίωσης μετακινήσεων στο γεωγραφικό χώρο, προσφέροντας τις εξής δυνατότητες:
• την ανάκληση γνώσεων, την επέκταση και εμπέδωσή τους,
• την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διερεύνησης,
• τη δυνατότητα διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και
• την παροχή ευκαιριών για συνεργατική μάθηση, μέσα από την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (projects).

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003
Οι μέρες δόξας αλλά και οι σκληρές μέρες της ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας δίνονται ανάγλυφες, με έναν πολύ εύχρηστο τρόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παραστατικές μεθόδους. Η ποιότητα αναπαράστασης, τα λιτά κείμενα, η πρωτότυπη μουσική, οι ευχάριστες αφηγήσεις και η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης μέσα στις ιστορικές πηγές, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και γίνονται το κίνητρο για την αναζήτηση και τη μάθηση. Το έργο αποτελεί ένα σύγχρονο και απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο για την αναζήτηση και τη μάθηση. Το έργο αποτελεί ένα σύγχρονο και απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο για το μαθητή, το φοιτητή, τον ερευνητή και το δάσκαλο, και μια ενδιαφέρουσα πηγή ιστορικής εγκυκλοπαιδικής γνώσης για όλη την οικογένεια

Πολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας 
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κύριο αντικείμενο την κατανόηση της διπλωματικής δραστηριότητας και των πολιτικών πράξεων που συντελέστηκαν τα τελευταία 200 περίπου χρόνια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Ενδείκνυται για την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

Στο Σταυροδρόμι Τριών Ηπείρων: Η Ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τον συνδυασμό της σχολικής γνώσης και της προσφερόμενης από το διαδίκτυο πληροφόρησης.

Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας
Μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε με στόχο να εξεταστεί διαθεματικά, η πορεία συγκρότησης της σύγχρονης Ελλάδας. Συγκεκριμένος αριθμός ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό ερώτημα επιτρέπει την επαφή των μαθητών/τριών με όψεις του θέματος και  παρέχει τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες για την απάντησή του.
Τα ιστορικά θέματα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: α. Οι Έλληνες της διασποράς, β. Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη, γ. Εκσυγχρονιστικά έργα: το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δ. Η καθημερινή ζωή το 19ο και τον 20ό αιώνα, ε. Μετακινήσεις πληθυσμών κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Διαδραστική Ιστορία
Το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί έναν διαδραστικό ιστορικό άτλαντα της Ελλάδας καλύπτοντας χρονικά όλες τις εποχές και χωρικά όλο τον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο χώρο και στο χρόνο, να εστιάζουν σε περιοχές ή / και περιόδους ενδιαφέροντος και να μελετούν περιγραφές τοποθεσιών, γεγονότων, κλπ.

Διάνοια
Το λογισμικό αναφέρεται στην περίοδο των προϊστορικών χρόνων και του μυκηναϊκού πολιτισμού. Βασίζεται στη διερεύνηση συνόλου πολυμεσικής πληροφορίας και πηγών με τη συλλογή στοιχείων και τη σύνθεση εργασιών.

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία.

Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας         
Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου καλύπτοντας δέκα διδακτικές ώρες του μαθήματος της Ιστορίας στην τάξη αυτή, με στόχο να διευρύνει την ύλη του διδακτικού εγχειριδίου και τους στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Πρόθεση όλων των δημιουργών του λογισμικού είναι να προωθηθεί η διερεύνηση ως στοιχείο της διδακτικής μεθοδολογίας για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και να αναπτυχθεί η αυτενέργεια των μαθητών. 

Ιστορία Γυμνασίου
Η Ιστορία στο Διαδίκτυο είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Το διδακτικό υλικό που πραγματεύεται η εφαρμογή καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο και συνοδεύεται από πληθώρα διαδραστικών εφαρμογών, τρισδιάστατων απεικονίσεων και συνδέσμων για σχετική πληροφορία στο διαδίκτυο που, από τη μια πλευρά, θα οδηγούν στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης από τους χρήστες-μαθητές ενώ από την άλλη θα διευκολύνουν και θα εμπλουτίζουν το έργο του εκπαιδευτικού.

Ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο και ο Ρόλος της από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρική ιδέα την μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο, προκειμένου να συνδεθούν οι δραστηριότητες της ναυτοσύνης και του εμπορίου με τη διαμόρφωση κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών. http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=186

Το 21 εν Πλω
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού εργαλείου εκτείνεται από την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και την Τουρκοκρατία μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου Ελληνικού κράτους. Επίσης εκτείνεται σε σημαντικά γεγονότα-κλειδιά στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να δοθεί μία πιο ολοκληρωμένη διάσταση στα διαδραματιζόμενα στον Ελληνικό χώρο. Το προϊόν περιλαμβάνει ακόμα πολλά στοιχεία περί ναυσιπλοΐας γενικότερα αλλά και περί της κοινωνικής ζωής στον Ελληνικό, και κύρια στο νησιωτικό χώρο. 

Τοπική Ιστορία
Λογισμικό για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, με 4 κύριες ενότητες: α) Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών, β) Κάστρα και Πολιτείες: Παράλληλες ιστορικές διαδρομές, γ) Οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής και δ) Από την "περίκλειστη" πόλη στην αστική κοινωνία (19ος-20ός αιώνας).Η δημιουργία της νέας πόλης της Καβάλας.
Κάθε ενότητα διακρίνεται σε υποενότητες και περιλαμβάνει χάρτη πλοήγησης, βιογραφίες, λεξικό, αρχείο φωτογραφιών, βιβλιογραφία και ποικιλία δραστηριοτήτων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξα, παζλ, προτεινόμενες διαθεματικές και συνθετικές εργασίες κ.ά.)

Υποδείγματα
Eκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα.  H εφαρμογή είναι εξ' ολοκλήρου εντάξιμη στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της διδακτικής ύλης και συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία μέσα από ένα ευχάριστο περιβάλλον περιήγησης και δράσης για τον μαθητή. H εφαρμογή εκμεταλλευόμενη πλήρως τις νέες και προηγμένες τεχνολογίες των πολυμέσων και τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκμεταλλευόμενη την έμφυτη τάση των παιδιών, ιδιαίτερα αυτή της ηλικίας για πειραματισμό και ανακάλυψη.

Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA
Ιστορικός Άτλαντας, οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την 2η χιλιετία μ.Χ., βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών, παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=57

Κασταλία
Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων Σε την διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ιστορία της Κορίνθου και της Αθήνας καθώς και στις συνθήκες που διαμόρφωσαν την αρχαία ελληνική τέχνη

Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών       
Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας με τη χρήση ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης.
Ενδείκνυται για τις Α΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.          

Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στο 20ο Αιώνα         
Διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό που μελετά ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα της Νεότερης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ο μαθητής ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο ανακαλύπτοντας πληροφορίες Σε ιστορικά γεγονότα και συνθέτει μια κριτική άποψη Σε αυτά συγκρίνοντας τις διαθέσιμες πηγές    

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων
Eκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία.  http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=108

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Eκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου.  Σε κάθε θεματική ενότητα εμφανίζονται στην οθόνη έξι διαφορετικά εικονίδια, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμεύει για την προσπέλαση μιας υποενότητας της υπό εξέταση ενότητας. Το εικονίδιο <Αναζήτηση> δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων ή φράσεων σε όλα τα κείμενα της ενότητας.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου