Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

The Historical Thinking Project

The Historical Thinking Project
Centre for the Study of Historical Consciousness
http://historicalthinking.ca/ 
Το εννοιολογικό πλαίσιο της ιστορικής σκέψης που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «The Benchmarks of Historical Thinking Project», το οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στον Καναδά, μετά το 2006, αναφέρεται σε έξι επιμέρους δομικού χαρακτήρα ιστορικές έννοιες που προσδιορίζονται ως οι βασικές όψεις της ιστορικής σκέψης στη διδακτική τους διάσταση (Seixas, 2006. Seixas & Peck, 2004, 2008). 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται με τη σύμπραξη του Centre for the Study of Historical Consciousness (CSHC), και του Historica Foundation με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρ- μογή ενός προγράμματος αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών στο μάθη- μα της ιστορίας. Η ανάπτυξη του προγράμματος ξεκινά με τη διοργάνωση ενός διεθνούς συμποσίου (Απρίλιος 2006), ιστορικών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων της διδακτικής της ιστορίας από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία και ακολουθούν κύκλοι σεμιναρίων για την εξειδίκευση των βασικών όψεων της ιστορικής σκέψης και τη δημιουργία κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης με την ανάπτυξη συγκεκριμένων διδακτικών παρεμβάσεων σε περιοχές του Καναδά κατά τη διάρκεια του 2006-2007 (Seixas & Peck, 2008).
Σε συνεχή διάλογο με τις σύγχρονες επιστημονικές και ερευνητικές προσεγγίσεις οι έξι επιμέρους έννοιες αναφέρονται:
1. στην εμπέδωση της ιστορικής σημασίας (historical significance)
2. στην αξιοποίηση πρωτογενούς ιστορικού υλικού (primary source evidence)
3. στην αναγνώριση των εννοιών της συνέχειας και της αλλαγής (continuity and change)
4. στην ανάλυση της αιτιότητας και των συνεπειών (cause and consequence)
5. στην υιοθέτηση της ιστορικής προοπτικής (historical perspectives)
6. στην κατανόηση της κοινωνικής διάστασης των ιστορικών ερμηνειών (ethical dimension of historical interpretations)
Οι διαφορετικές αυτές όψεις της ιστορικής σκέψης δεν αποτελούν επιμέρους δεξιότητες, αλλά συνδιαμορφώνουν ένα συνολικό εννοιολογικό πλαίσιο σκέψης το οποίο λειτουργεί και αποκτά νόημα και σημασία μόνο με την προβολή του στο εκάστοτε ιστορικό περιεχόμενο (Seixas, 1998, 2006). Σκέφτομαι ιστορικά προς αυτή την προοπτική αποτελεί ένα ιδιαίτερο τρόπο εννόησης του ιστορικού παρελθόντος που απομακρύνεται από τις πρακτικές απομνημόνευσης ιστορικών γεγονότων και δίνεται έμφαση σε εποικοδομητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προοπτική οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης και της συγκρότησης νοήματος τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν, στο πλαίσιο του ιστορικού εγγραμματισμού (historical literacy) ο οποίος αναφέρεται στη βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών φαινομένων με την ενεργητική εμπλοκή των υποκειμένων με τις ιστορικές πηγές (Seixas, 2006).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου