Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Μαθησιακά Αντικείμενα Ιστορίας


Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων Ιστορίας


Η συλλογή Ιστορίας υποδιαιρείται σε έξι υποσυλλογές, σύμφωνα με διακριτές ιστορικές περιόδους.

Το «Φωτόδεντρο» Μαθησιακών Αντικειμένων έρχεται να απαντήσει με λειτουργικό και ουσιαστικό τρόπο στην ανάδειξη της μαθησιακής διαδικασίας με την ανάπτυξη και διαμοίραση πολλαπλών ψηφιακών πόρων.  Σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και αποτελεί το πρώτο από τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού, στην προσπάθεια οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα. To «Φωτόδεντρο» αναφέρεται σε ένα μεγάλο όγκο αυτόνομων και επαναχρησιμοποιούμενων μονάδων ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο της αυξανόμενης προσπάθειας αξιοποίησης των όρων αποθήκευσης, αναζήτησης, επιλογής, αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης, διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών.

Παρουσίαση
Φυλλάδιο

Τα ΜΑ αναφέρονται σε ειδικές οντότητες, στην προοπτική ανάπτυξης και διαμοιρασμού ψηφιακού(κυρίως) εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι οποίες μπορούν να επαναχησιμοποιηθούν σε διαφορετικές διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες και περιβάλλοντα. Προβάλλουν σημαντικά οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία και διαμορφώνουν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, προσαρμοστικότητας και επεκτασιμότητας και με τον τρόπο αυτό παρέχουν ουσιαστικές λύσεις σε αρκετά θέματα της ηλεκτρονικής μάθησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση σκοπός της διαδικασίας εμπλουτισμού και δημιουργίας νέων μαθησιακών οντοτήτων της Ομάδας Ιστορίας, στο πλαίσιο του «Φωτόδεντρου», αποτελεί η προώθηση της διερευνητικής και συνεργατικής ιστορικής μάθησης, με την αξιοποίηση πρωτογενούς υλικού και την ανάπτυξη διαφοροποιημένων διαδρομών, η προσέγγιση των εννοιών της διαθεματικότητας, της πολυτροπικότητας και της διακειμενικότητας με τη χρήση και αξιοποίηση διαφορετικών κειμένων από γνωστικά αντικείμενα που συνομιλούν και προσανατολίζουν μια συνολική προσέγγιση της ανθρώπινης δημιουργίας, και η ανάπτυξη και καλλιέργεια όψεων του προσδοκώμενου ιστορικού και ψηφιακού εγγραμματισμού. Η χρήση των συνοδευτικών μεταδεδομένων, με σαφείς διδακτικές πρακτικές αρθρώνουν σαφές πλαίσιο διδακτικής αξιοποίησης των Μαθησιακών Αντικειμένων με σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις.
Για το σχεδιασμό και υλοποίηση των ΜΑ πέρα από τις παιδαγωγικές και διδακτικές παραμέτρους λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες όψεις του περιεχομένου κάθε ιστορικής περιόδου, καθώς πολύ συχνά το περιεχόμενο καθοδηγεί παρόμοιες διαδικασίες. Η επιλογή των θεματικών πεδίων έρχεται να καλύψει σημαντικές όψεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της περιόδου, να διαμορφώσει ένα πλαίσιο νοηματοδότησης ιστορικών φαινομένων και γεγονότων της περιόδου, και να παρωθήσει στην ιστορική σκέψη και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου