Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

timelines

Η δημιουργία ιστοριογραμμών και χρονολογίων με τη συνδρομή των δυνατοτήτων των ΤΠΕ αξιοποιεί σημαντικές όψεις της τεχνολογίας όπως η διαδραστικότητα, η πολυμεσικότητα, η πολυτροπικότητα, το υπερκείμενο. Η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσέγγιση της παρελθοντικής πραγματικότητας, καθώς πραγματεύεται με ουσιαστικό τρόπο τη θεμελιώδη έννοια του ιστορικού χρόνου.
Οι ιστοριογραμμές με τις διαφορετικές εκφάνσεις με τις οποίες παρουσιάζονται  ικανοποιούν επιστημολογικές, ιστοριογραφικές και παιδαγωγικές αρχές στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών πορισμάτων της διδακτικής της ιστορίας.
Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων, τα οποία πλέον προσφέρονται, αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των νέων διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και επιτρέπουν την κατανόηση όψεων του ιστορικού χρόνου, όπως η χρονολογία, η περιοδολόγηση, η συνέχεια, η αλλαγή, η αλληλουχία ... υποβοηθούν στην οπτικοποίηση και αισθητοποίηση εκφάνσεων του ιστορικού παρελθόντος, συνεισφέρουν στην απόκτηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο διερευνητικών προσεγγίσεων.
Η πλειονότητα, όμως, των διδακτικών παραδειγμάτων περιορίζεται στην αποτύπωση μιας γραμμικής παράθεσης ιστορικών γεγονότων, τα οποία δεν συνδέονται με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο αναφοράς από το οποίο και νοηματοδοτούνται.

Εφαρμογές και προτάσεις για τη δημιουργία ιστοριογραμμών και χρονολογίων:
Λίστες ιστοριογραμμών και χρονολογίων:

7 σχόλια: