Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των Web Inquiry Projects διδακτική της ιστορίαςWeb Inquiry Projects


Τα ερευνητικά σχέδια εργασίας στο διαδίκτυο (Web Inquiry Projects, WIPs) είναι «ερευνητικές δραστηριότητες ανοικτού χαρακτήρα που προωθούν τη χρήση «ανερμήνευτων» διαδικτυακών δεδομένων και πληροφοριών» (Molebash et al., 2002). Προϋποθέτουν τον ενεργό ρόλο των μαθητών και των μαθητριών στον καθορισμό της διαδικασίας και στην αναζήτηση των διαδικτυακών πόρων για την ολοκλήρωση του σχεδίου έρευνας. Τα WIPs παρέχουν την απαραίτητη δομή και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των κοινωνικών σπουδών που επιθυμούν την αξιοποίηση ιστορικών διαδικτυακών πόρων. Δεν είναι σχέδια μαθημάτων με συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γιατί με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται η ίδια η έννοια της ερευνητικής εργασίας. Αντίθετα, παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς λεπτομερή παραδείγματα ολοκλήρωσης μια ιστορικής έρευνας, με τη διατύπωση ερωτημάτων, την ανάλυση ντοκουμέντων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ώστε να μπορούν να υποβοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους σε κάθε στάδιο της ερευνητικής εργασίας.

Η διαδικασία περιγράφεται από επτά επιμέρους στάδια, αλλά στους μαθητές και στις μαθήτριες απευθύνεται μόνο το πρώτο μέρος:
1. Hook: το έναυσμα για την παρακίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών για το ιστορικό θέμα, στην προσπάθεια εκμαίευσης ερευνητικών ερωτημάτων
2. Questions: αναφορά στα πιθανά ιστορικά ερευνητικά ερωτήματα της σχολικής τάξης.
3. Procedures: οι προτεινόμενες διαδικασίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας.
4. Data Investigation: λίστα ιστοσελίδων με σχετικές πρωτογενείς πηγές με το θέμα έρευνας.
5. Analysis: δείγμα μιας ολοκληρωμένης ιστορικής ερευνητικής ανάλυσης
6. Findings: δείγμα πιθανών απαντήσεων των ιστορικών ερωτημάτων και ιδέες για τον τρόπο παρουσίασης της ιστορικής αφήγησης της σχολικής τάξης που να απεικονίζει την κατανόηση του θέματος.
7. New Questions: νέα ιστορικά ερωτήματα που αναδύονται ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας  (Molebash & Dodge, 2003; Molebash, 2004; Lee & Molebash, 2004).
Σε μια προσπάθεια σύγκρισης των WebQuests και των WIPs οι δύο εμπνευστές τους (Molebash & Dodge, 2003) αναφέρουν ότι τα WebQuests έχουν αυστηρότερη δομή με συγκεκριμένες οδηγίες και είναι κατάλληλα με μαθητές και μαθήτριες που δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά δεξιότητες ανεξάρτητης έρευνας, ενώ, ταυτόχρονα παρέχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος σπουδών. Σε αντίθεση με τα WIPs, τα οποία είναι δραστηριότητες ανοικτού χαρακτήρα και απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες έρευνας. Στην πράξη όμως, όπως υποστηρίζουν, υιοθετείται συνδυασμός των δύο διαδικασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου