Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των webquests στη διδακτική της ιστορίας

Το WebQuest αποτελεί, την τελευταία δεκαετία, την πιο δημοφιλή μορφή αξιοποίησης του διαδικτύου στη σχολική πράξη (αγγλόφωνες χώρες) και στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης (WhitworthBerson, 2003; TaylorYoung, 2003; MolebashDodge, 2003; Baedke, 2003). Ο εμπνευστής της ιδέας, Bernie Dodge (1995) περιγράφει το WebQuest: «ως μια ερευνητική δραστηριότητα κατά την οποία μερικές ή όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα υποκείμενα μάθησης, προέρχονται από τον παγκόσμιο ιστό, ενώ προαιρετικά πλαισιώνεται από την παρακολούθηση βίντεο».

Η απήχηση και η γρήγορη αποδοχή του WebQuest σχετίζεται με τη συνολική δομή της δραστηριότητας, καθώς διαμορφώνει ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο διερευνητικής μάθησης (MolebashDodge, 2003). Οι δραστηριότητες WebQuest υιοθετούν μια συγκεκριμένη δομή ερευνητικής διαδικασίας η οποία διευκρινίζεται και προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό σε πέντε διακριτά στάδια-μέρη και απευθύνεται προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη μορφή ιστοσελίδας:
• Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέμα του μαθήματος με έναν ελκυστικό τρόπο που να προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να προκαλεί το ενδιαφέρον τους.
• Αποστολή (Task): αναφορά στο ρόλο των μαθητών και των μαθητριών και καθορισμός της εργασίας που πρόκειται να αναλάβουν.
• Διαδικασία (Process): περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της εργασίας, όπου περιλαμβάνοντα οι προτεινόμενες πηγές (ιστοσελίδες), και συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση και την οργάνωση των πληροφοριών.
• Αξιολόγηση (Evaluation): περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, τα κριτήρια αξιολόγησης (rubric).
• Συμπέρασμα (Conclusion): συνόψιση αυτών που οι μαθητές και οι μαθήτριες πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας ή του μαθήματος.
• Η ιστοσελίδα του/της εκπαιδευτικού: στόχοι της δραστηριότητας και οδηγίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας (Dodge, 1995. MolebashDodge, 2003).
Τα WebQuests δημιουργούνται στην προσπάθεια αξιοποίησης του διαδικτύου στη σχολική πράξη (Reid, LabonneGibson, 2001; WhitworthBerson, 2003; Brabec, FisherPitler, 2004), καθώς συχνά αυτή ακυρώνεται από προβλήματα αποπροσανατολισμού και γνωστικής υπερφόρτωσης που αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα μάθησης σε ένα υπερμεσικό περιβάλλον όπως το διαδίκτυο, και «είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη μάθηση και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός μαθήματος» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Κύριος στόχος αποτελεί η εστίαση στις διαδικασίες χρήσης και αξιοποίησης της πληροφορίας παρά η διαδικασία αναζήτησής της (Mathews, 2005; Gibson, 2005), στην προσπάθεια καλλιέργειας δεξιοτήτων πλοήγησης, και όχι άσκοπης «αναζήτησης» (surfing) (March, 2004).
Το WebQuest είναι μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης μικρής ή μεγάλης διάρκειας (Dodge, 1995), με ευελιξία σχεδίασης και διαχείρισης του χρόνου για τους εκπαιδευτικούς (Mathews, 2005), που προάγει την ομαδοσυνεργατική μάθηση (WhitworthBerson, 2003; Brabec, FisherPitler, 2004), με τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε ομάδες εργασίας και την ανάληψη διακριτών ρόλων, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους ικανότητες (March, 2004; Gibson, 2005). Επιτρέπει στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε διαδικασίες μάθησης αυθεντικών καταστάσεων και όχι με κάτι που έχει νόημα μόνο στο επίπεδο της τάξης στην προσπάθεια δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, δημοσιοποιώντας και υποβάλλοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στη διαδικασία της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης (Reid, LabonneGibson, 2001; March, 2004; Mathews, 2005; Gibson, 2005).
Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται θετικά στην αξία της διδακτικής προσέγγισης του WebQuest, αν και τα ερευνητικά δεδομένα είναι αμφίσημα και γίνεται λόγος για περαιτέρω διερεύνηση (Milson, 2002; WhitworthBerson, 2003; TaylorYoung, 2003; MolebashDodge, 2003; Baedke, 2003; Lipscomb, 2003; Vanguri et al., 2004; March, 2004; BartonLevstik, 2004; StricklandNazzal, 2005; Gibson, 2005; March, 2007).

χρήσιμες συνδέσεις:
http://webquest.org/
http://webquest.gr/
http://ozline.com/entry/
http://zunal.com/help-sites-features.php
http://questgarden.com/
http://www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/
http://bestwebquests.com/bwq/listarea.asp?wqcatid=6&edid=
http://thwt.org/webqueststhinkquests.html
http://www.educationaltechnology.ca/resources/webquest/index.php


βιβλιογραφία:

1 σχόλιο: